اسلایدر

معلم یعنی ایثار - انواع روشهای تدریس ریاضی ابتدایی
 
 
 
معلم یعنی ایثار

انواع روشهای تدریس ریاضی ابتدایی

نویسنده : جلیل مددی حور | تاریخ : ۱۸:۲ بعد از ظهر - سه شنبه بیست و یکم مهر ۱۳۸۸

1
انواع روشهاي تدریس ریاضی دردوره ریاضی :
روش سقراطی - روش مکاشفه اي - روش زبانی -
مراحل ارائه تدریس.
مختصات وویژگی

نام مرحله 
عمدتاکارباکمک آموزشی بوده وموضوع به صورت عینی ومحسوس
آموزش داده می شود

مرحله مجسم 
بارسم اشکال وتصاویرجالب وجذاب مطب وموضوع به دانش
آموزان،آموزش داده می شود
مرحله نیمه مجسم
حل تمرینات ازسوي دانش آموزان
مرحله کنترل ودرك مفهوم
تاییدکاردانش آموزان ویادآوري اشتباهات دربه کارگیري درس
مرحله رفع اشکال
مرحله مجرد: مرحله ایست که دانش آموزبدون توجه به اشکال وتصاویرووسایل کمک آموزشی تمرینات راحل می کند.
3 رامی گویدبه مرحله مجرد رسیده است. + مثال :دانش آموزي که جواب 2
1
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
2
براي تهیه یک طرح درس رعایت مواردذیل لازم می باشد:
دانستنی هاي معلم درباره موضوع موردنظررامطالعه می کنیم. - 
شیوه تدریس رامشخص می کنیم. -
مراحل ارائه درس رامشخص می کنیم. -
وسایل لازم براي آموزش موضوع راتخمین می زنیم. - 
وسایل لازم راازقبل تدارك می کنیم. - 
اطلات قبلی وزمینه ذهنی دانش آموزان رابه یادمی آوریم. - 
مدت لازم براي آموزش موضوع راتخمین می زنیم. - 
تکالیفی راکه براي شاگرددرکلاس ومنزل لازم است ازپیش تعیین می کنیم. -
هدف هاي درس را معیین می کنیم. - 
کتاب شاگردوراهنما معلم رامورد مطالعه قرارمی دهیم. -
توقع وانتظاري راکه درپایان وقت ازشاگردداریم دقیقا"پیش بینی می کنیم. -
2
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
3
مجموعه:
مفهوم مجموعه ازنظردستوري اسم جمع است مانند:فوج،گروه،دسته یعنی به ظاهرمفرد است ولی درمعنی جمع
مثال:فوجی ازکبوتران فراررسیدندیعنی تعدادکبوتردرنظرمجسم می شود.
مثال دیگر:آقاي احمدي داراي چهارفرزندبه نام هاي {حمید، حسین ،زهرا،مریم }
حمید – حسین – زهرا - مریم
مجموعه فرزندان آقای اکبری
تساوي دومجموعه:
باشدآن دومجموعه را تساوي دو A عضو B وهرعضو B عضو A رامساوی گوییم هرگاه هرعضو B و A دومجموعه
مجموعه گویند.
باشدمساویند. B مجموعه حروف کلمه B مجموعه حروف کلمه { رمز } ومجموعه A مثال:اگرمجموعه
A = { ز،م ، ر } B = { { ز، ر، م
زیرمجموعه:
مجموعه فرزندان یک خانواده درشهر اردبیل .
A
علی - احمد – رضا – زینب – فاطمه - رقیه
B { - مجموعه پسران همین خانواده {علی – احمد – رضا
M{ مجموعه دختران همین خانواده {زینب – فاطمه – رقیه
خواهد بود 3 M C A و B C A پس
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
4
تناظر یک به یک:
ماه هست. B ستاره هست درمجموعه A به این مثال توجه کنید: همان قدر که درمجموعه
B A
این دومجموعه راهم توان ، هم عدد ، هم قوه ، معادل می نامیم .
A فقط یک عضوازمجموعه B باشدوهرعضوازمجموعه B فقط یک عضو ازمجموعه A به عبارت دیگروقتی نظیر هرعضو
نظیرداشته باشد دومجموعه تناظریک به یک هستند .
مثال دیگر: همان قدرکه دردسته سمت چپ مربع هست دردسته سمت راست دایره هست
هم توانند. D و C مربع ها همانقدرهستندکه دایره ها هست
D C
آموزش مفهوم اصلی عدد:
اولین عددي که در کتاب سال اول ابتدایی آموزش داده می شودعد د 2 است .
عقیده مولفین براین است که ابتداءبایدمفهوم اصلی عددتدریس شودودرمراحل بعدي اعداد مرتب شوند.
براي آموزش عدد 2 {مراحل مجسم ونیمه مجسم } می توان درمرحله مجسم ازاعضاي زوج بدن مثل دوپا ،دودست
،دوچشم ،و.... استفاده کرد .
درمرحله نیمه مجسم با استفاده ازتصاویرعدد 2 آموزش داده می شود .
{  ( ( } { ¹ ¹ } { & & } { $$ }
2 2 2 2
4
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
5
جمع :
جدول مقاسیه تفریق هاي اساسی وجمع هاي اساسی
جمع
حاصل جمع جمله دوم جمله اول
تفریق
باقی مانده جمله دوم جمله اول
نوع
یک رقمی
4
یک رقمی
5
حداکثر 10
9
حداکثر 10
7
یک رقمی
4
یک رقمی
3
اول
یک رقمی
6
6
یک رقمی
5
8
بیشتراز 10
11
14
11 تا 18
16
15
یک رقمی
8
9
یک رقمی
8
6
دوم
5
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
6
جمع:
جمع های اساسی به جمع های گفته می شودکه هردو جمله آن یک رقمی باشد .
{ 3 + 7 = 10 4 + 5 = 9 2 + 6 = 8 }
جمع هاي اساسی بردو قسم اند :
1 – دسته اول آنهاي هستندکه حاصل جمعشان حداکثر 10 می باشند .
مانند:
{ 2 + 5 = 7 2 + 4 = 6 4 + 6 = 10 }
تعداد جمع هاي اساسی نوع اول 64 تا ست.
دسته دوم آنهاي هستندکه حاصل جمعشان بیشتراز 10 می باشد :
مانند :
{ 8 + 9 =17 5 + 7 = 12 }
تعداد جمع هاي اساسی نوع دوم 36 تاست.
6
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
7
مفاهیم جمع:
-1 مفهوم افرازی جمع
مثال: یک مجموعه 4 عضوي را می توان به 2 زیر مجموعه 3و 1 عضوي افراز کرد به طریق ذیل:
2 + 1 = 4
1+ 3 = 4
-2 مفهوم ترکیبی جمع .
در کتاب ریاضی قدیم او ل مفهوم ترکیبی عددراعنوان می کردندسپس به سراغ جمع اعداد می رفتندا  ما درکتاب هاي
جدیدجمع 2عدد مطرح می شودسپس مفهوم ترکیبی اعاد عنوان می گردد .
0 + 5 = 5
1 + 4 = 5
2 + 3 = 5
-3 مفهوم جمع براساس اجتماع 2 مجموعه جداازهم
مثال: امین دردست راست خود 3 مدادودردست چپ خود 2 مداددارداو روي هم چند مداد دارد؟
مدادهاي دست راست اوکه عدد 3راتشکیل می دهدیک مجموعه ومدادهاي دست چپ اوکه عدد 2راتشکیل می دهدیک
مجموعه دیگراست .که روي هم ازاجتماع دو مجموعه جداازهم تشکیل شده است .
3 + 2 = 5
2 + 3 = 5 $$$+ $$= $$$$$ 2مدادو 3 مدادمی شود 5 مداد 5
مداد
مفهوم افزایش جمع
رامین 4 ریال پول داشت 3 ریال هم پدرش به اوداد رامین چندریال دارد؟
O O O O پول رامین 4
O O O + پولی که پدرش به او داد . 3
O O O O O O O ریال دارد 7
7
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
8
تفریق :
دسته بندي تفریق ازنظر آموزش
1 - تفریق هاي اساسی 2 – تفریق هاي بدون انتقال 3 – تفریق هاي باانتقال
1 – تفریق هاي اساسی بردو قسم اند :
الف ) دسته اول آنهائی هستندکه با جمع هاي اساسی نوع اول متناظرندودرکلاس اول تدریس می شونددراین تفریق ها
جمله او ل (مفروق منه ) حداکثر ( 10 )بوده وجمله دوم ( مفروق )وباقی مانده یک رقمی هستند .
مانند : باقی مانده جمله دوم جمله اول
6 - 4 = 2
تعداد تفریق هاي اساسی نوع اول ( 64 )تاست .
ب ) دسته دوم آنهائی هستندکه باجمع هاي اساسی نوع دوم متناظرندودرکلاس دوم تدریس می شونددراین تفریق ها
11 }بوده وجمله دوم وباقی -12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 - جمله او ل یکی ازاعضاء مجموعه { 18
مانده یک رقمی هستند .تعداد تفریق هاي اساسی نوع دوم ( 36 )تاست
مانند : باقی مانده جمله دوم جمله اول
18 - 9 = 9
8
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
9
مفاهیم تفریق :
1 – مفهوم کاهشی (برداشتی ؟ )
تفریق به مفهوم کاهشی ،عکس عمل جمع به مفهوم افزایشی است .
مثال : 5 نفردانش آموزباهم بازي می کردند . 2 نفرازآنان ازبازي کنار رفتند.چندنفرهنوزبازي می کنند .
5 - 2 = 3
2 – مفهوم افرازي تفریق :
درشکل روبه رومجموعه مثلث ها،به 2زیرمجموعه مثلث هاي قرمز ومثلث هاي زرد افرازشده است .به عبارت دیگرمی
توان چنین مطرح کردازمجموعه 6 مثلث موجود، 4 به رنگ قرمز و 2 مثلث به رنگ زرد است .
3 – مفهوم مقایسه اي تفریق : ( بیشتري ، کمتري = هم عدد )
براي مقایسه 2 مجموعه ،زیرمجموعه اي ازمجموعه بااعضاء بیشتررا به گونه اي انتخاب کردکه بامجموعه دیگردرتناظریک
به یک باشد . پس از آن مساله به مفهوم افرازي تفریق با مفهوم کاهشی برمی گردد .
مثال : اکبر 5 گردو حسین 2 گردو دارد .اکبر چندگردو بیشترازحسین دارد .
5 - 2 = 3
4 – مفهوم جمعی تفریق :
احمد 4 ریال دارد. براي اینکه بتواندیک خودکار 10 ریالی بخردچندریال دیگربایدداشته باشد .
4 + = 10
براي حل این مساله ازمفهوم جمعی تفریق استفاده خواهد شد ومنظورآن استکه براي یافتن عامل مجهول جمع می توانیم
9 10 - 4 = ازتفریق استفاده کنیم . 6
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
10
روش امتحان تفریق :
هرتفریقی رابه وسیله جمع متناظر (هم خانواده )
7 عدد اول 3
3 - عدد دوم + 4
4 باقی مانده 7
عدد نویسی :
براي خواندن اعداد ي که شش رقم بیشترباشد،ازسمت راست سه رقم ،سه رقم جدا می کنیم . سه رقم اول طبقه یکی
ها،سه رقم دوم طبقه هزارها،سه رقم سوم طبقه میلیون ها وسه رقم چهارم طبقه میلیاردها .می باشد .
 هزارو  سیصدوهفتادوچهارمیلیون و   میلیاردو  / / / : مثال
درعدد 358746 رقم 6 داراي کمترین ارزش مکانی ورقم 3 داراي بیشترین ارزش مکانی است .
مفهوم خط ،پاره خط ،نیم خط :
خط راست : خطی است که دوسر آن بازاست وازدوطرف می توانیم آن راادامه دهیم .
نیم خط : خطی است که یک سران بسته است وازیک طرف می توانیم آن راادامه دهیم .
پاره خط : خطی است که دوطرف آن بسته است و ازهیچ طرف نمی توانیم آن راادامه دهیم .
اگرپاره خط راازیک طرف امتداددهیم نیم خط واگر ازدوطرف امتداددهیم یک خط راست به وجود می آید .
خط شکسته : خطی است که باچندبارخط کش گذاشتن می توان آن رارسم کرد .
خط خمیده :خطی است که هیچ قسمت آن راباخط کش گذاشتن نمی توان رسم کرد.
10
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
11
مفعهوم زاویه :
ازبرخورددونیم خط زاویه به وجود می آید،وبه محل برخوردونقطه مشترك دونیم خط راس می گویند .
به دوروش زاویه رامی خوانیم .اگرباسه حرف بخوانیم بایدحرف راس دروسط قراربگیردواگربایک حرف بخوانیم فقط
حرف راس رامی خوانیم .
س
« م » یازاویه « س، م ، ج » مثال :زاویه ي
ج
م
به زاویه اي که اززاویه راست کوچک ترباشدزاویه تند می گویند .
به زاویه اي که اززاویه راست بزرگ ترباشد زاویه بازمی گویند .
براي تشخیص زاویه ي راست از وسیله اي به نام گونیا استفاده می کنیم .
نامیده می شود . « نیم ساز » نیم خطی که زاویه رابه دوقسمت مساوي تقسیم می کند
نیمساز زاویه :
نیم خطی که ازراس زاویه می گذردوآن رابه دو قسمت مساوي تقسیم میکند .یانیم خطی است که بین دوضلع زاویه
قرارمیگیرد مبداآن راس زاویه است . س
م
ش 11
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
12
مفهوم ضرب وخواص آن : ضرب یعنی به دست آوردن تعدادي اشیایی که درچند دسته ي مساوي قراردارند .
9 × 4 = 36
حاصل ضرب تعداد اشیاي هردسته تعداددسته ها
تقسیم ها:
1 – تقسیم هاي اساسی :
تقسیم هاي اساسی به تقسیم هاي گفته می شودکه درآن ها مقسوم علیه وخارج قسمت یک رقمی بوده و باقی مانده صفر باشد :
25 ÷ 5 = 5 3 6 ÷ 9 = 4
این نوع این نوع تقسیم با ضرب هاي اساسی متناظرندودرکلاس دوم تدریس می شود .
2 – تقسیم هایی که مقسوم علیه وخارج قسمت آنها یک رقمی هستندولی باقی مانده صفر نیست .
مثال: باقی مانده خارج قسمت مقسوم علیه مقسوم
3 7 7 5 2
3 – تقسیم چند رقمی بریک رقمی که خارج قسمت بیش ازیک رقم دارد .
مثال : خارج قسمت مقسوم علیه مقسوم
69 3 2 3
4 - تقسیم چند رقمی بر چند رقمی که خارج قسمت بیش ازیک رقم دارد .
مثال : خارج قسمت مقسوم علیه مقسوم
156 13 12
مفهوم تقسیم وخواص آن :
وقتی دو عددرابرهم تقسیم می کنیم دوهدف داریم . نام عامل هاي تقسیم
هدف اول: تقسیم می کنیم تا تعداد دسته ها ي یک شکل رابه دست آوریم . مقسوم علیه مقسوم
3 6 هدف دوم : تقسیم می کنیم تاتعداداشیا ءداخل هردسته رابه دست آوریم . 5
3 5 درتقسیم همیشه باقی مانده کوچک تر ازمقسوم علیه می باشد. خارج قسمت 7
براي به دست آوردن میانگین یامعدل ابتداء همه ي عددهاراباهم جمع می کنیم. 1
سپس تقسیم برتعدادعددها می کنیم. باقی مانده
12
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
13
خطوط عمود برهم وفا صله ي نقطه ازخط :
براي تعیین فاصله ییک نقطه ازیک خط ابتداازآن نقطه خطی عمود می کنیم .
اندازه ي این پاره خط همان فاصله ي نقطه ازخط راست است که باگونیا انجام می دهیم .
مثال : م
فاصله
س
عمود منصف :
خطی است که بروسط پاره خط عمود می شودو آن پاره خط رابه دو قسمت مساوي تقسیم می کند .
هرپاره خط فقط یک نقطه وسط دارد .
دوخط ،که زاویه ي بین آن هاراست باشد ،دوخط عمود برهم نامیده می شود .
دوخط موازي مثلث قائم الزاویه - ذوزنقه : ج
دوخط که درتمام نقاط،فاصله ی آن هاباهم یکسان باشدرادوخطّ موازی می گویند . وتر
هر مثلث ازسه ضلع وسه زاویه وسه راس تشکیل شده است .
مثلثی که یک زاویه ي آن راست (قائمه )باشد،مثلث قائم الزاویه می گویند الف ب
به ضلع روبه روي زاویه قائمه وترمی گویند . مانند
مثلث (ا ، ب ، ج )وترنامیده می شود .
به هرچهار ضلعی کهفقط دوضلع آن موازي باشد ،ذوزنقه می گویند .
اگرذوزنقه اي زاویه ي قائمه داشته باشدذوزنقه قائمه می گویند .
ذوزنقه قائم الزاویه ساق ذوزنقه ساق
13
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
14
متوازي الاضلاع – مستطیل :
متوازي الاضلاع : هرچهارضلعی که ضلعی هاي روبه روي آن دوبه دوباهم مساوي وموازي باشند متوازي الاضلاع
قطرهاهم « دوزاویه تند ودوزاویه ي باز » . نامیده می شود.درمتوازي الاضلاع زاویه هاي روبه روباهم مساوي هستند
دیگررانصف
می کنند
مستطیل : متوازي الا ضلاعی است که زاویه هاي آن راست (قائمه )می باشد.ودرمستطیل اندازه یقطرهاباهم مساوي
هستند.
تقارن:
اگرخطّی شکلی راباتمام جزئیاتش(اندازه ،شکل ، رنگ )به دوقسمت مساوي تقسیم کندبه آن خط (خط تقارن )می گویند.
وآن شکل یک شکل متقارن خواهد بود .به هرنیمه ي شکل قرینه ي طرف دیگرمی گویند .
اگرصفحه ي شکل راازوسط تا بزنیم دونیمه ي شکل کاملاً برهم منطبق می شود .
مفهوم گنجایش :
به مقدارفضاي داخل یک جسم گنجایش می گویند .
براي اندازه گیري معایات ازپیمانه هایی که واحدگنجایش آن لیتراست استفاده می شود .
مثلا می گوییم گنجایش لیوان ازگنجایش استکان بیشتر است .
لوزي –مربع :
لوزی : متوازي الا ضلاعی است که چهارضلع آن باهم مساوي هستند وقطرهاباهم مساوي نیستندامابرهم عمودهستند.
14
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
15
مربع : مستطیلی است که چهارضلع ان باهم مساوي هستند .درمربع قطرهابرهم عمودهستند.
محیط : اندازه دور هر شکل محیط آن شکل نامیده می شود .
محیط شکل هاي خیلی کوچک راباسانتی متروشکل هاي بزرگ تررابامتروخیلی بزرگ ترمثل زمین هاي بزرگ یاباغ هاي
بزرگ راباکیلومتراندازه می گیرند .
به شکل زیرتوجه کنیدیک سه ضلعی است درواقع اجتماع چند پاره خط است که اندازه هریک ان مشخص می باشد .
4 4 4 + 4 + 5 = محیط مثلث 13
5
نحوه اندازه گیري سطح اشکال (محیط )
نام شکل نحوه اندازه گیري مثال
6
2 ( 6 + 2 )× 2 = 16
2 × ( (طول + عرض
مستطیل
4 4 4 × 4 = 16
4 × اندازه یک ضلع
مربع
(  + 3 ) ×  =  
2×( مجموعه دو ضلع متوالی (طول وعرض
( مانند مستطیل )
متوازي الا ضلاع
3 3+ 3 + 3= 9
مجموعه اندازه هاي سه ضلع آن 
مثلث
2 4  2 = 8
4 ( مانندمربع ) × اندازه یک ضلع
لوزي
2r Л
/ × اندازه قطر

دایره
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
16
چند ضلعی ها :(مساحت ،ارتفاع ،قاعده )
به اندازه ي سطح هرچیز (رویه )مساحت می گویند
واحداندازه گیري مساحت مربعی است که اندازه ضلع آن واحداندازه گیري مساحت می باشد .مثلا اگرضلع آن سانتی
مترباشدواحدمساحت آن سانتی مترمربع میشود . واگرضلع آن مترباشدواحدمساحت آن مترمربع می شود .درمثلث به
پاره خطی که ازراس مثلث برضلع روبه روعمود می شود ارتفاع نظیرمی گویند وضلعی که ارتفاع برآن عمود می شودقاعده نظیر نامیده می شود
نام شکل نحوه اندازه گیري مثال
6
2 6 × 2 = 12
اندازه عرض × اندازه طول
مستطیل
3 3 × 3 = 9
خودش × اندازه یک ضلع
مربع
× 2 = 12
 6
اندازه ارتفاع × متوازي الا ضلاع اندازه قاعده
6 × 3 ÷ 2= 9
اندازه قاعده ) × اندازه ارتفاع ) ÷ 2

مثلث
4 ÷ 2 =
6 × 2 = 12
نصف قطرکوچک × نصف قطربزگ
لوزي
2×2 × 3 /14
16


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
17
نام شکل
محيط
مساحت
تعداد
خط تقارن
تعداد
قطر
مربع
4 × اندازه يک ضلع
خودش × اندازه يک ضلع
4
2
مستطيل
2 × ( (طول + عرض
عرض × طول
2
2
متوازي الاضلاع
2 × ( (مجموع 2 ضلع متوالي
ارتفاع × قاعده
ندارد
2
ذوزنقه متساوي
الساقين
مجموع 4 ضلع(اضلاع)
ارتفاع تقسيم بر 2 × مجموع دو قاعده
1
2
ذوزنقه قائم الزاويه
مجموع 4 ضلع(اضلاع)
ارتفاع تقسيم بر 2 × مجموع دو قاعده
ندارد
2
لوزي
4 × اندازه يک ضلع
حاصلضرب دو قطر تقسيم بر 2
2
2
مثلث قائم الزاويه
مجموع سه ضلع
ارتفاع تقسيم بر 2 × قاعده
ندارد
ندارد
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
18
مثلث متساوي الساقين
مجموع سه ضلع
ارتفاع تقسيم بر 2 × قاعده
1
ندارد
مثلث متساوي الاضلاع
مجموع سه ضلع
ارتفاع تقسيم بر 2 × قاعده
3
ندارد
مثلث مختلف الاضلاع
مجموع سه ضلع
ارتفاع تقسيم بر 2 × قاعده
ندارد
ندارد
دايره
3/14× قطر
3/14 × شعاع × شعاع
بي شمار
بي شمار
اقطار چند ضلعي = n ( n فرمول حساب کردن تعداد قطرهاي چند ضلعي : ( 3
2
پاره خط هاي يک خط = n ( n فرمول بدست آوردن تعداد پاره خط هاي يک خط : ( 1
2
(تعداد نقطه) 18
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
19
بخش پذیري مفهوم بخش پذیري :
هرگاه عددي رابرعدددیگري تقسیم کنیم وباقی مانده ي آن صفرشودمی گوییم این دوعددبرهم بخش پذیرهستند
واگرباقی مانده آوردمی گوییم این دوبرهم بخش پذیرنیستند

2
6 و 8 ( زوج ) باشند . مانند : 9314 ، 4، 2، اعدادي بر 2 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0
3
اعدادي بر 3 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 3 بخش پذیر باشند.
4
اعدادي بر 4 بخش پذیرند که 2 رقم سمت راست آن ها بر چهار بخش پذیر باشند
5
اعدادي بر 5 بخش پذیرند که رقم یکان آن ها 0 یا 5 باشند .مانند : 2435 یا 8910
6
اعدادي بر 6 بخش پذیرند که هم بر 2 وهم بر 3 بخش پذیر ند.
9
اعدادي بر 9 بخش پذیرند که مجموع ارقام آن ها بر 9 بخش پذیر باشند. 19
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
20
10
اعدادي بر 10 بخش پذیرند که هم بر 2 وهم بر 5 بخش پذیر باشند. (رقم یکان آن ها صفر باشد )
12
اعدادي بر 12 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 4 بخش پذیرباشند.
14
اعدادي بر 14 بخش پذیرند که هم بر 2 وهم بر 7 بخش پذیرباشند.
15
اعدادي بر 15 بخش پذیرند که هم بر 3 وهم بر 5 بخش پذیرباشند.
اعدادي هم بر 2وهم بر 5 وهم بر 10 بخش پذیر هستند که رقم یکان آن ها صفرباشد .
20
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
21
مفهوم کسر :
کسرهاي مساوي ،ساده کردن کسر ،جمع وتفریق کسرهاي متعارفی مقایسه کسرها
اگرشکل یاچیزي رابه دسته هاي مساوي تقسیم کنیم وچنددسته آن راجدا کنیم یاکسري راتشکیل داده ایم مانند شکل
زیرکه – آن رنگ شده است .
صورت کسر 3
خط کسر
مخرج کسر 5
کسري که صورت آن صفرباشدمساویصفرخواهد بود. 0
7
کسري که صورت ومخرج آن باهم مساوي باشندآن کسرمساوي یک خواهد بودوآن کسرمساوي واحد است .
9
9
هرگاه صورت ومخرج کسري رادریک عددضرب کنیم،کسري که حاصل می شود مساوي کسر اول خواهد بود .
3× 2 = 6 = 3
5 × 2 = =10 5
هرگاه صورت ومخرج کسري رابه یک عددتقسیم کنیم ،کسري که حاصل می شود مساوي کسراول خواهد بود .به این
کارساده کردن کسرمی گویند .
درمقایسه ي کسرهاوقتی مخرج هاي دوکسرباهم مساوي باشندکسري بزرگ تراست که صورت آن بزرگ ترباشد .
3 5
7 7
درمقایسه ي کسرهاوقتی صورت هاي دوکسرباهم مساوي باشند کسري بزرگ تراست که مخرج آن کوچک ترباشد.
8 8
15 10
درجمع یاتفریق کسرهاي هم مخرج ابتداءیکی ازمخرج هارانوشته وسپس صورت هاراباهم جمع یاتفریق می کنیم ودرصورت می نویسیم 21
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
22
یک کیلوگرم = 1000 گرم
براي تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
براي تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک متر = 100 سانتی متر
براي تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.
براي تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.
یک متر = 1000 میلی متر
براي تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.
براي تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.
یک سانتی متر = 10 میلی متر
براي تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم. ·
یک هکتار = 10000 متر مربع
براي تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلومتر = 1000 متر
براي تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سی سی
براي تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·
یک لیتر = 1000 سانتی متر
مکعب
براي تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک سی سی = 30 قطره
براي تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.
یک مترمکعب = 1000 لیتر
براي تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.
یک مترمکعب= 1000000 سانتی
متر مکعب
براي تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم. ·
یک کیلو متر مربع= 1000000
متر مربع
براي تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.
یک کیلو متر مربع= 100 هکتار
براي تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم. ·
براي تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم.
22
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 شعاع × شعاع × / دایره
دسته بندی :


 

آخرین مطالب

» آزمون آزمایشی تیمز زمستان93 ( دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ )
» پاسخ آزمون تیمز زمستان93. ( دوشنبه دهم فروردین ۱۳۹۴ )
» عید نوروز بر شما مبارک ( شنبه یکم فروردین ۱۳۹۴ )
» اسامی وعکس دانش آموزان ممتاز پایه چهارم شهیدباقرپورنیاردرسال 93 ( شنبه دوم اسفند ۱۳۹۳ )
» آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم بهمن ماه ( جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ )
» پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم ( جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ )
» پرسش و پاسخ كليه ي در س ها ي علوم تجربي پايه ي چهارم ابتدايي ( یکشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۳ )
» پاسخنامه آزمون پیشرفت تحصیلی پایه چهارم ( پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ )
» دفترچه ی سوالات آزمون پیشرفت تحصیل پایه چهارم ( پنجشنبه هجدهم دی ۱۳۹۳ )
» آموزش نماز ( یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ )
» آزمون پیشرفت تحصیلی کلاس چهارم ابتدایی ( یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ )
» پاسخنامه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی ( یکشنبه هفتم دی ۱۳۹۳ )